ΑΠΟΦΑΣΗ 11 / 2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 / 2020

Γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με την “Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου: <Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών>”.