ΑΠΟΦΑΣΗ 10 / 2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10 / 2020

Γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με την “Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου <Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2020-2021>”.