Απόφαση 11/2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σερρών

Α Π Ο Φ Α Σ Η 11 / 2020
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 για το έργο: “ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥ-ΡΑΣ ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ” προϋπολογι-σμού 372.000,00€ (Κωδικός Έργου: 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572).