Απόφαση 12/2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σερρών

Α Π Ο Φ Α Σ Η 12 / 2020
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 με την ένταξη της μελέτης με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚ” ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ” προεκτιμώμενης αμοιβής 74.362,28€ (συμπεριλαμβανόμενης της δαπάνης του Φ.Π.Α.) σε αυτό.