ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ (ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ
  2. Αν έχει γίνει διακοπή, βεβαίωση από ΔΕΗ πότε έγινε διακοπή
  3. Συμβόλαιο ακινήτων