Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων