Τροποποίηση του αρ.6, παρ.2 της υπ΄αρ. 784/2015 απόφασης του Δ.Σ. περί επιβολής τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων