Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Σέρρες   4 / 11 / 2014
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                               
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ  & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ».

Ο Δήμος Σερρών, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 που τροποποίησε το άρθρο 51 του Ν.4257/2014,  (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες,  έως τις 30/10/2014. Στο ανωτέρω άρθρο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση του σχετικού νόμου  έως την 30/11/2014.

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), δόθηκε η δυνατότητα  ρύθμισης και καταβολής οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ως ακολούθως :

Α) Όσες έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009.

Β) Όσες οφειλές  έχουν βεβαιωθεί από 1-1-2010 έως τις 30-10-2014:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

β)  Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων……….»

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δήμο Σερρών – Κ. Καραμανλή 1 – Τμήμα Προσόδων & Δημ. Περιουσίας,  Γραφ. 6.