ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 31-5-16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σέρρες 25 Μαΐου 2016
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                             Αρ. Πρόσκλ.: 14
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 και ώρα 12.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1οΟρισμός Δικηγόρου προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΠΑΡΦΕ Α.Ε.” κατά της υπ΄ αριθμ. 45537/777/17-9-2015 απόφασης του Δημάρχου Σερρών. 

ΘΕΜΑ 2οΟρισμός Δικηγόρου  προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής του κ. Κουτρουμανίδη Χρήστου κατά των υπ΄ αριθμ. 60773/1183/7-12-2015 & 60772/1182/7-12-2015 αποφάσεων του Δημάρχου Σερρών. 

ΘΕΜΑ 3οΟρισμός Δικηγόρου προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής του κ. Ακριτίδη Νικόλαου κατά της υπ΄ αριθμ. 52304/965/22-10-2015 απόφασης του Δημάρχου Σερρών. 

ΘΕΜΑ 4οΟρισμός Δικηγόρου προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής της “ΚΟΥΑΤΡΟ ΚΑΦΕ Ι.Κ.Ε.” κατά της υπ΄ αριθμ. 52309/969/22-10-2015 απόφασης του Δημάρχου Σερρών. 

ΘΕΜΑ 5οΟρισμός Δικηγόρου προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής της Κας Αλαμάνου Σοφίας κατά της υπ΄ αριθμ. 52306/966/22-10-2015 απόφασης του Δημάρχου Σερρών.   στην οδό Κωστή 1Β του Δήμου Σερρών και διάθεση της σχετικής πίστωσης.  

ΘΕΜΑ 6οΟρισμός Δικηγόρου προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής του κ. Τόκα Λάμπρου κατά της υπ΄ αριθμ. 52317/977/22-10-2015 απόφασης του Δημάρχου Σερρών. 

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΕΛΕΜΕΣ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε.” κατά της υπ΄ αριθμ. 45532/772/17-9-2015 απόφασης του Δημάρχου Σερρών. 

ΘΕΜΑ 8οΟρισμός Δικηγόρου προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής του κ. Κουτρουμανίδη Χρήστου κατά των υπ΄ αριθμ. 60775/1185/7-12-2015 & 60774/1184/7-12-2015 αποφάσεων του Δημάρχου Σερρών. 

ΘΕΜΑ 9οΟρισμός Δικηγόρου προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής του κ. Αργυρίου Χαράλαμπου κατά των υπ΄ αριθμ. 60777/1187/7-12-2015 & 52307/967/22-10-2015 αποφάσεων του Δημάρχου Σερρών. 

ΘΕΜΑ 10ο: Κατακύρωση   πρακτικών  δημοπρασίας   για  την  εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, τμήματος του με αρ. ΚΑΕΚ 44121ΕΚ01212, ως χώρου αναψυκτηρίου.

 ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση    όρων    δημοπρασίας    εκμίσθωσης    αγροτεμαχίων    της  Τοπικής Κοινότητας Πεπονιάς. 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄ αριθμ. 29/2016 μελέτης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ασφαλτομίγματος, έτους 2016, έγκριση δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 13ο: Ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης για την παροχή  υπηρεσίας  για  την  έκδοση  πιστοποιητικών  ελέγχου  των ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου μας.

ΘΕΜΑ 14ο: Ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας     για     την     συντήρηση της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Κινηματοθεάτρου “ΑΣΤΕΡΙΑ”.

ΘΕΜΑ 15ο: Ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας για την   επισκευή εργαλείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης σε μία (1) τοπική εφημερίδα της διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Πεπονιάς και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου “Καθαρισμός υδατορέματος κοιλάδας Αγ. Αναργύρων έτους 2016”, προϋπολογισμού 68.178,90 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση  δαπάνης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή υπηρεσίας απώθησης φιδιών και απεντόμωση σε σχολικές μονάδες” και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση  μελέτης της  σύμβασης  παροχής  κτηνιατρικών  υπηρεσιών  για  τις ανάγκες του κυνοκομείου και διάθεση σχετικής πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πίστωσης  του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους 2016, που αφορά την καταβολή δικαστικών δαπανών στον Στάγκο Ηλία.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση όρων δημοπράτησης της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δήμου Σερρών».

ΘΕΜΑ 22ο: Τροποποίηση του άρθρου 14 της υπ΄ αριθ. 774/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών με θέμα “Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών”.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση    δαπάνης    της     παροχής     υπηρεσιών    “Παροχή     υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στην κατάρτιση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο Δήμο Σερρών στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020” και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ΓΑΛΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ          
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.
& ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

Κοινοποίηση:
1. κ. Γιαννακίδη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο
του Συνδυασμού ¨ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ¨
2. κ. Καρύδα Νικόλαο, 
Επικεφαλής του Συνδυασμού ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ¨
3. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
(για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ).