Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου – Αποτελέσματα