ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 6-12-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Σέρρες 02 Δεκεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                    Αρ. Πρόσκλ.: 29
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
6-12Π Ρ Ο Σ
1) Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
Ενταύθα
2) Προέδρους Κοινοτήτων:
Αδελφικού, Αγίας Ελένης, Πεπονιάς, Κουμαριάς
Κ. Μητρούση, Προβατά, Βαμβακιάς, Μονοκκλησιάς,
Σκουτάρεως και Σερρών
Έδρες τους

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”»), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Παρασκευή 06 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: