ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 21-11-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Σέρρες 20 Νοεμβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                               Αρ. Πρωτ.: οικ.39758
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                               Αρ. Πρόσκλ.: 54
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών

Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”)»,
β) τις αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και & 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/9-7-2022) και
δ) τις υπ’ αριθμ. 915/33288/30-09-2022 & 1252/38521/03-11-2022 αποφάσεις Δημάρχου Σερρών,

σας προσκαλούμε στην 54η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:30΄ π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: