ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 20-9-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Σέρρες  15  Σεπτεμβρίου 2016                                                          ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                                                                            ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                         Αρ. Πρόσκλ.:   24                                                                                  Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ                                                                                                                                               ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ          

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016και ώρα 12.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:   

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 12.114,92 € για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγείων) του Δήμου Σερρών, για τη χρονική περίοδο από τον MAΙΟ έως τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ του έτους  2016.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ψήφισης πίστωσης ποσού 20.000,00 €  και απόδοση αυτής στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΣΕΠΕ) του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ψήφισης πίστωσης ποσού 20.000,00 €  και απόδοση αυτής στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΣΕΔΕ) του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικών Δημοπρασίας του έργου  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2016».

ΘΕΜΑ 5ο:  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης της προμήθειας προκατασκευασμένου οικίσκου για στέγαση WCγια τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 15.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 18.600,00€ με Φ.Π.Α., έγκριση δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση διάθεση πίστωσης, για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 12.079,60 € χωρίς Φ.Π.Α. και 14.978,70 € με  Φ.Π.Α. 24%», με την διαδικασία του κατεπείγοντος, στα πλαίσια του μείζονος διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση  δαπάνης  για  την  εκτέλεση   της   παροχής  υπηρεσίας  με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σερρών” και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδικά τμήματα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία των κ.κ. Μουρατίδου Κυριακής και Μουρατίδου Αλεξάνδρας.

ΘΕΜΑ  9ο:  Ψήφιση – Διάθεση  πίστωσης  της  παροχής υπηρεσίας «Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και έκδοση ΥΔΕ».

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση   δαπάνης    δημοσίευσης   σε  μία  τοπική  εφημερίδα   των   αποφάσεων 367/2016 της Οικονομικής Επιτροπής και 546/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος (370/2011 ΑΔΣ)” και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 83.080,00 €, για  την  υλοποίηση   της  πράξης «Σύνδεση του Σχολικού Συγκροτήματος Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών με το δίκτυο φυσικού αερίου».

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση   δαπάνης   για   την   διενέργεια    μεταφοράς  –  συντήρησης   σειρήνας συναγερμού Πολιτικής Άμυνας και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση I  και  II  Πρακτικού  και  κατακύρωση  του  διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για τη σίτιση (πλήρες μεσημβρινό γεύμα) των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Δήμου Σερρών (Γυμνάσιο και Λύκειο) για το διδακτικό έτος 2016-2017, προϋπολογισθείσας αξίας 179.305,50 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 14ο: Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικών και εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών για το έτος 2016 προϋπολογισθείσας αξίας 19.926,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση και διάθεση σχετικής πίστωσης για την “Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των σχολικών επιτροπών Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, προϋπολογισμού 19.232,76 € χωρίς ΦΠΑ και 23.848,62 € με ΦΠΑ”, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, στα πλαίσια του μείζονος διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση και διάθεση σχετικής πίστωσης για την “Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Ν.Π. ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, στα πλαίσια του μείζονος διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού δικαιολογητικών / τεχνικής προσφοράς, του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την “Προμήθεια απορριμματοφόρων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 188.468,00 € χωρίς ΦΠΑ και 233.700,00 € με ΦΠΑ ”.

 
Κοινοποίηση:
1. κ. Γιαννακίδη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο
     του Συνδυασμού ¨ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ¨
2. κ. Καρύδα Νικόλαο, 
    Επικεφαλής του Συνδυασμού ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ¨
3. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
    (για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
     ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ).