ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 19-6-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Σέρρες   15  Ιουνίου  2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                           Αρ. Πρωτ.:οικ.20725
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                           Αρ. Πρόσκλ.: 32
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών

 Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”»),
β)  τις  αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και & 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ)   την υπ’ αριθμ.915/33288/30-09-2022 απόφαση Δημάρχου Σερρών,
δ)   την υπ’ αριθμ.1252/38521/03-11-2022 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

σας προσκαλούμε, στην 32η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 12:00 μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου