ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 13 -7-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Σέρρες   8  Ιουλίου  2016                   
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                         Αρ. Πρόσκλ.:  17
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ                                                                                                 
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα
                                                                  
                                                                  

        Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη  13 Ιουλίου 2016 και ώρα 12.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:  
ΘΕΜΑ 1οΚατακύρωση  πρακτικών  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  αγροτεμαχίων (Σχολικού Κλήρου) του οικισμού Μετόχι.   
ΘΕΜΑ 2ο:   Άσκηση  ή  μη  ένδικων   μέσων   κατά  της  υπ΄ αριθ. 21/2016  απόφασης  του Ειρηνοδικείου Σερρών (διαδικασία μικροδιαφορών).
ΘΕΜΑ 3οΈγκριση   πρακτικών   Δημοπρασίας   του   έργου   «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  Δ.Ε. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ  ΕΤΟΥΣ  2016».
ΘΕΜΑ 4οΈγκριση   πρακτικών   Δημοπρασίας   του   έργου   «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2016».
ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση  όρων  διακήρυξης  του  έργου  “Παρεμβάσεις  στα δημοτικά κτίρια της Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016”, προϋπολογισμού 16.000,00 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση  πρακτικού παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ».
ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση τροποποίησης των όρων  διακήρυξης  της παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Καθαρισμός υδατορέματος κοιλάδας Αγ. Αναργύρων έτους 2016”, προϋπολογισμού 68.178,90 €.
ΘΕΜΑ 8οΕξέταση   ενστάσεων   κατά  των  όρων  διακήρυξης  και  της  μελέτης  του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για την Δημοτική Ενότητα Άνω Βροντούς – Ορεινής, έτους 2016, προϋπολογισθείσας αξίας 9.907,65 € με Φ.Π.Α. 
ΘΕΜΑ  9οΨήφιση – Διάθεση  συμπληρωματικής  πίστωσης  υπηρεσιών μετά την αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.   
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης ανακοίνωσης του Δασάρχη Σερρών σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση χορήγησης εκτάκτου οικονομικού βοηθήματος. 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση  δαπάνης  για  την  εκτέλεση  της  παροχής  υπηρεσίας  “Κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Σερρών” και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 13ο: Ψήφιση – διάθεση  σχετικής  πίστωσης  για την κατά προτεραιότητα εκτέλεση του έργου “Μετατόπιση αγωγού ομβρίων – ακαθάρτων που διέρχεται κατά μήκος από τον χείμαρρο Καμενικίων, εντός της ζώνης για την υλοποίηση του έργου “Διευθέτηση χειμάρρου Καμενικίων Ν. Σερρών” από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
ΘΕΜΑ 14ο: Κατακύρωση  πρακτικών  δημοπρασίας   για   την   εκμίσθωση   αγροτεμαχίων της Τοπικής  Κοινότητας Πεπονιάς.   
ΘΕΜΑ 15ο: Ανάθεση  εκτέλεσης  του  έργου  «Φωτισμός   δημοτικής   οδού   προς   την Ακρόπολη Σερρών» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση καταβολής στον ΔΕΔΔΗΕ ποσού 110,40 € για την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης δύο (2) απλών φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά σώματα Να, στην Ε.Ο. Σερρών – Σκουτάρεως και διάθεση της σχετικής πίστωσης. 
ΘΕΜΑ 17ο: Διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή υπηρεσίας συντήρησης του υποσταθμού μέσης τάσης του Κινηματοθεάτρου “ΑΣΤΕΡΙΑ”.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση  όρων  διακήρυξης  του  έργου  “Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία νέων ταφώνων κοιμητηρίου Δ.Κ. Λευκώνα”, προϋπολογισμού 20.000,00 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 19ο: Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες φωτεινής σηματοδότησης έτους 2016» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση    δαπανών   και   διάθεση   σχετικής  πίστωσης  του  Δήμου  Σερρών, οικονομικού έτους 2016, για το Κληροδότημα Αποστολίδη.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση   των  τεχνικών  προδιαγραφών, καθορισμός   των   όρων  διακήρυξης και της περίληψης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και έγκριση, ψήφιση, διάθεση της πίστωσης, για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών,  προϋπολογισμού 19.938,20 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών της με αριθ. 18/2016 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Σερρών, έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού ειδών γραφείου (καθίσματα, περσίδες μεταλλικές κ.λ.π.) του Δήμου Σερρών, έτους 2016,  προϋπολογισμού 14.892,40 € με Φ.Π.Α. 
ΘΕΜΑ 23ο: Καθορισμός όρων, έγκριση μελέτης και ψήφιση  / διάθεση σχετικής πίστωσης της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ”, προϋπολογισθείσας αξίας 188.468,00 € χωρίς ΦΠΑ & 233.700,00 € με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 24ο: Εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού 1 εξέτασης δικαιολογητικών / τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμηθεια καυσίμων – λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π., προϋπολογισθείσας αξίας 783.866,94 € χωρίς Φ.Π.Α. & 964.156,34 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί της ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.
ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση  ή  μη  υπαγωγής  στην  πάγια ρύθμιση  οφειλών  σε  24 δόσεις της επιχείρησης με την επωνυμία “ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.”.
ΘΕΜΑ 26ο: Έκθεση   εσόδων  –  εξόδων  Β΄ τριμήνου  2016  για  τον  έλεγχο  υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2016.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015.  
ΘΕΜΑ 28ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σερρών, σε συνεδρίαση για την εκδίκαση της Ανακοπής του κ. Δημητρίου Τζουμαϊλα του Γεωργίου και της Ελευθερίας κατά του υπ΄ αριθμ. 21427/31-05-20176 εκδοθέντος πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του Αντιδημάρχου Σερρών Παύλου Μυστακίδη και κατά του Δήμου Σερρών.
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών της με αριθ. 17/2016 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Σερρών & του προϋπολογιστικού πίνακα εργασιών, έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας κλιματιστικών μονάδων & ειδών θέρμανσης – ψύξης για τα Δημοτικά κτίρια, προϋπολογισμού 9.570,00 € με Φ.Π.Α. 
ΘΕΜΑ 30ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο για την υπόθεση του κ. Κλειδαρά Ανδρέα του Αντωνίου.                             
                                                                        
Κοινοποίηση:
1. κ. Γιαννακίδη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο
     του Συνδυασμού ¨ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ¨
2. κ. Καρύδα Νικόλαο, 
    Επικεφαλής του Συνδυασμού ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ¨
3. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
    (για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
     ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ).