ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 13-6-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Σέρρες   9  Ιουνίου  2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                              Αρ. Πρωτ.:οικ. 20035
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                              Αρ. Πρόσκλ.: 31
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών

 Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”»),

β)  τις  αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και & 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,

γ)   την υπ’ αριθμ.915/33288/30-09-2022 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

δ)   την υπ’ αριθμ.1252/38521/03-11-2022 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

σας προσκαλούμε, στην 31η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου