ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 1-7-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Σέρρες 25 Ιουνίου 2021                  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                       Αρ. Πρόσκλ.:   25
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ                                                                                              
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                                       
Π Ρ Ο Σ
                                           
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών

                                                                                                                                                         

            Έχοντας υπόψη:

– το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια τηλεδιάσκεψης λήψη των αποφάσεων,

– την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.

– τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και

– την υπ’ αριθμ. 687/30-09-2020 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

            Σας προσκαλούμε, στην 25η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια τηλεδιασκέψεως την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00′ μ., μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: