ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ για 11-7-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 7 Ιουλίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ.:οικ.23130
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρόσκλ.:38
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών

Έχοντας υπόψη της οικονομικής:
α) τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωσης. και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»»),
β) Τις αριθμ.374/39135/30-05-2022 και 380/39456/15-06-2022 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και
γ)την υπ’ αριθμ. 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών,
σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, στην 38η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 12.00΄ μ ., για τη συζήτηση και λήψη αποτελέσματα στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: