ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 16-10-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Σέρρες 12 Οκτωβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                   Αρ. Πρωτ.:οικ.34846
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                   Αρ. Πρόσκλ.: 48
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
1. Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
2. Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων
Αγίας Ελένης, Αδελφικού, Βαμβακιάς,
Κουμαριάς, Μονοκκλησιάς, Πεπονιάς, Προβατά

Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Με-ταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημο-κρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λει-τουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”»),
β) τις αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και & 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ) την υπ’ αριθμ.915/33288/30-09-2022 απόφαση Δημάρχου Σερρών,
δ) την υπ’ αριθμ.1252/38521/03-11-2022 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

σας προσκαλούμε, στην 48η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέμα-τα της ημερήσιας διάταξης: