ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 29-12-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σέρρες 27 Δεκεμβρίου 2023 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  Αρ. Πρωτ.: οικ.44222
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  Αρ. Πρόσκλ.: 61
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών

Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”)»,
β) τις αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και & 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/9-7-2022) και
δ) τις υπ’ αριθμ. 915/33288/30-09-2022 & 1252/38521/03-11-2022 αποφάσεις Δημάρχου Σερρών.

σας προσκαλούμε στην 61η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:00΄ π.μ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Δ.Τ.Υ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: