ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 19 -1-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σέρρες  18  Ιανουαρίου  2017                         
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                              Αρ. Πρόσκλ.:  3  
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ                                                                                        
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 19-1-2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση όσον αφορά το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, λόγω της αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο.

 

ΘΕΜΑ 1ο: Άσκηση  ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ΄ αριθμ. 61/2016 απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Σερρών.

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ.
                                                                                                       

                                                                       ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ΓΑΛΑΝΗΣ
                                                      ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ          
                                                              ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ –ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.
                                                                            & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Κοινοποίηση:
1. κ. Γιαννακίδη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο
     του Συνδυασμού ¨ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ¨
2. κ. Καρύδα Νικόλαο, 
    Επικεφαλής του Συνδυασμού ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ¨
3. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
    (για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
     ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ).
4. Νομική Υπηρεσία
    (κ. Παρούση Ευάγγελο)
5. Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
     (κ.κ. Τσανίδου Μαρία, Πασσιά Ιωάννη)