ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΣ για 21-12-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 16 Δεκεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ. 44765
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρόσκλ.: 28
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/τ.Α) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,
– τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006/τ.Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
– την υπ’ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
– τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022)
σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ , με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: