ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 21-12-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Σέρρες 16 Δεκεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                         Αρ. Πρωτ.44776
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                         Αρ. Πρόσκλ.: 29
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:

– τις διατάξεις των άρθρων 74 και 189 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
– την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”
– την ΚΥΑ οικ. 49039/25.07.2022 (ΦΕΚ 3976/26.07.2022 τεύχος Β’)
– τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022/ τ.Α)
σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

πρόσκληση Δ.Σ. 29-2022 (21-12) – ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-1