ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 12-1-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Σέρρες 08 Ιανουαρίου 2024
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ.: οικ.594
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                      Αρ. Πρόσκλ.: 1
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών

Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) τις αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και & 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-ΡΨ),
γ) τις διατάξεις του άρθρου 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023) και
δ) τις υπ’ αριθμ. 02/2024 & 04/24 αποφάσεις Δημάρχου Σερρών,

σας προσκαλούμε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00΄ μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: