Ορισμός Αντιδημάρχου για υποβολή τεκμηριωμένου Αιτήματος Διατάκτη

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 8-2024
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΑΚΤΗ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 2024