Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Δημόσιας Διαβούλευσης Δήμου Σερρών για 3-9-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Σέρρες 25/08/2021
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
EΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                                      ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4
ΤΗΛ.23213-50113

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:

τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Δημόσιας Διαβούλευσης Δήμου Σερρών
Λαμβάνοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρ. 78 του Ν. 4555/2018 “Κλεισθένης Ι” (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τΑ) όπως τροποποιεί και αντικαθιστά το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010,
– την αρ. 684/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, περί Συγκρότησης και Ορισμού Μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,
– το άρθρο 4, παρ. 4 του κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
– το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨,δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία περιγράφεται η δια τηλεδιάσκεψης λήψη των αποφάσεων,
– την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γίνει δια τηλεδιάσκεψης την 3η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ. μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEDEX, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης: