Ερωτηματολόγιο για το έργο ανάπτυξης της “Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΕΒΑ) του Ομίλου ΔΕΗ”

Η ΔΕΗ, μέσω της Sympraxis Team και του συνεργάτη της Global Sustain, θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί ανώνυμα* τις απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο, προκειμένου να καταλήξει στην ιεράρχηση των ζητημάτων που είναι σημαντικά για τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γίνεται ανώνυμα, χωρίς καμία ταυτοποίηση του συμμετέχοντα στη διαδικασία. Η ΔΕΗ και η συνεργαζόμενη, για τον σκοπό αυτό, εταιρεία, Ομάδα Σύμπραξις, καθώς και ο συνεργάτης της Global Sustain (των οποίων την Πολιτική Απορρήτου μπορείτε να ελέγξετε εδώ και εδώ), δεν συλλέγουν, αποθηκεύουν ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν (π.χ. ονομαστικά στοιχεία, email) στο πλαίσιο αυτής της έρευνας. Για την αποστολή και επεξεργασία των ερωτηματολογίων χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα Survey Monkey (της οποίας την Πολική Απορρήτου μπορείτε να ελέγξετε εδώ). Τα στοιχεία επικοινωνίας σας για την αποστολή αυτής της πρόσκλησης έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο προηγούμενης συναλλαγής/συνεργασίας σας με τη ΔΕΗ Α.Ε.

Η έρευνα θα είναι διαθέσιμη ως τις 10 Σεπτεμβρίου 2021

https://email-campaign.apifon.com/landing-manager/email/web-version?m=CxYTkkB9tI–Hft8DwYBC41K6DHj4YV7WrmNpO79FSWm9A19A038SsMZlnLpuMysr_VhDdTVQQen9gG8kdywRQ==