ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ για 1-6-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σέρρες 31 / 05 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                         Αρ. Πρωτ. : 18877
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                         Αρ. Πρόσκλ.: 23
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
– τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87).
– τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,
– την παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
– την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”
– τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022)
– τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ.Α/13-04-2023)

σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα μικτή συνεδρίαση, (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ αύριο Πέμπτη 01-06-2023, και ώρα 19.00μμ