ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 41ΗΣ ΜΕΤ’ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ για 20-12-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σέρρες 15/ 12 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  Αρ. Πρωτ. : 43056
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  Αρ. Πρόσκλ.: 41
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:

τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I», την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου” τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022) σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε μετ’ αναβολής ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος, λόγω ανωτέρας βίας και συγκεκριμένα λόγω έλλειψης σημαντικών επιστολών, ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων βρισκόταν υπό εξέλιξη και δεν ήταν εφικτό να παραδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου ώστε να παρευρεθούν οι οριζόμενοι από την εταιρεία Ορκωτοί Λογιστές στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις 14 Δεκεμβρίου 2023. Η μετ΄αναβολής Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18:30, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: