ΟΠΑΚΠΑ – Προμήθεια υλικών πυροπροστασίας

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια υλικών πυροπροστασίας για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Άνω Μητρουσίου, Κάτω Καμήλας, Καλών Δένδρων και 4ου Π.Σ., προϋπολογισμού 8.541,12€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 112/09-12-2019 μελέτη.

Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας ) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ,ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 13η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 -2οςόροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα 10:00.