Προμήθεια αγαθών για τη βελτίωση της λειτουργίας του τμήματος Πολιτικής Προστασίας

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή για την προμήθεια αγαθών για τη βελτίωση της λειτουργίας του τμήματος Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο του έργου: Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Σερρών προϋπολογισμού 39.999,92€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου  Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 24 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη έτους 2017. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114 Μαζαράκη Αναστασία, ) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.