Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου για κάλυψη αναγκών σε νομικά θέματα