Παράταση διαβούλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι έχει παραταθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) η διαβούλευση ΤΠ με τίτλο ««Βελτίωση-Ενεργειακή Αναβάθμιση δικτύου φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας» (Κωδικός διαβούλευσης:18DIAB000003802). 

Νέα ημερομηνία λήξης: 19-11-2018.

Η αναζήτηση γίνεται με τον κωδικό διαβούλευσης, ενώ τα πεδία των ημερομηνιών “Από ….. ¨Εως” πρέπει να είναι κενά.