Ορισμός αναπληρωτή Πρόεδρου Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ελένη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Αγία Ελένη 10 Δεκεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                      Αρ. Πρωτ. 17
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2019

ΘΕΜΑ: Ορισμός αναπληρωτή Πρόεδρου Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ελένη.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ελένης λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1. Του άρθρου 79 του Ν. 3852/2010 όπως αυτή έχει αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 9α του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019.
2. Την υπ΄ αριθμ. 32/2019 απόφαση ανακήρυξης των κοινοτικών συμβούλων του Δήμου Σερρών από το Πρωτοδικείο Σερρών.
3. Το υπ. αριθ. 25097 από 28/8/2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων του Δήμου Σερρών.
4. Την παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 3852/2010 (πρώην παράγραφος 3) όπως αυτή αναριθμήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 9β του Ν. 4623/2019