ΟΠΑΚΠΑ – Συντήρηση και επισκευή των ιστών ηλεκτροφωτισμού του Σταδίου

Για  συντήρηση – επισκευή  των ιστών ηλεκτροφωτισμού του  Σταδίου για την ασφάλεια των αθλούμενων αλλά και των επισκεπτών, ο ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της παροχής εργασιών συντήρησης – επισκευής με προμήθεια υλικών, προϋπολογισμού 10.499,83€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με  χρονική διάρκεια της σύμβασης από την καταχώρισή της στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι το διάστημα τριών (3) μηνών.

Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 25η Αυγούστου  ημέρα  Παρασκευή στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 – 2ος όροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα  10:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Νομικό Πρόσωπο  (αρμόδια: Σουργκούνη Αναστασία  Πρ/νη Δ/νσης Δ/κών – Οικ/κών υπηρεσιών, τηλ. 2321022487 εσωτ.3).