Διευκρίνιση επί της αριθμ. 32156/31-07-2017 διακήρυξης