ΟΠΑΚΠΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (για υποβολή προσφορών)

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται  να  αναθέσει την παροχή υπηρεσιών  «Υπηρεσίες διαχείρισης “Project manager” & Οικονομικής διαχείρισης “Financial manager” του έργου με τίτλο «ADRI-LINK – Δίκτυο ερμηνείας τοπίου Αδριατικής» (ακρωνύμιο: ADRILINK), στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-Β Πρόγραμμα Αδριατικής – Ιονίου – ADRION 2014 -2020 προϋπολογισμού 23.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 12/2021 μελέτη. 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από Πόροι του Προγράμματος Interreg V-Β Πρόγραμμα Αδριατικής – Ιονίου – ADRION 2014 -2020 .