Ακύρωση διαγωνισμού

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
με αριθ. πρωτ. 461/23-3-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008341165 2021-03-26) Της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Σερρών

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 32/2021 απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών, σας ενημερώνουμε ότι ο συνοπτικός διαγωνισμός που θα λάμβανε χώρα την Τρίτη 6/4/2021 και ώρα 10:00 – 11:00 για την «Παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών», ύψους 47.460,00€ χωρίς ΦΠΑ, (59.073,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) δεν θα διενεργηθεί λόγω ακύρωσής του.