ΟΠΑΚΠΑ – Μίσθωση ακινήτου για το ΚΑΠΗ ΠΡΟΒΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Ο.Π.Α.Κ.Π.Α                                            Σέρρες 17-11– 2016
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ                                Αριθ. Πρωτ. 2830

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθ.5/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.K.Π.Α.» του Δήμου Σερρών:

Έχοντας υπόψη׃

α) το Π.Δ 270/81, (ΦΕΚ Α΄ 77/30-3-81).
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06).
γ) το Ν.3852/2010.
δ) την αριθ.104/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου Σερρών, στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΑΠΗ ΠΡΟΒΑΤΑ και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης.

Προθεσμία υποβολής προσφορών από 1911-2016 έως 0912-2016.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα Γραφεία του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση׃ Βενιζέλου 139, 2 όροφος, τηλ. 23210-22487(εσωτ.1)

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στη παραπάνω διεύθυνση.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ