Απόφαση 9/2016 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 9/14-11-2016 συνεδρίασης του
Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 9/2016

ΘΕΜΑ: «Διατακτικές σε οικονομικά αδύνατους συμπολίτες μας για αγορά τροφίμων κατά την εορτή των Χριστουγέννων »

     Στα Κ.Δένδρα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας  σήμερα την 14η  του μήνα Νοεμβρίου του έτους  2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 36/07-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010  και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών.

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.    Τσίμας Θωμάς    (Πρόεδρος)
2.    Παυλακάκης Ιωάννης
3.    Ζαμπούνης Χρήστος

 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Κανένας

      
   Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου.

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Τσολάκη Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού  με βαθμό Α’, για την τήρηση των πρακτικών.

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  και μοναδικό θέμα της τακτικής  συνεδρίασης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών,τα παρακάτω:

  Μετά από έγγραφο της  Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Υγείας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σερρών, με αρίθμ.πρωτ.2849/18-10-2016 προκειμένου η συγκεκριμένη υπηρεσία να προβεί στη χορήγηση διατακτικών σε οικονομικά αδύνατους συμπολίτες μας για αγορά τροφίμων κατά την εορτή των Χριστουγέννων και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 και παρ.2(ιδ) του άρθρου 83 του ιδίου νόμου θα πρέπει το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  με απόφασή του να ορίσει τα ονόματα επτά (7) οικονομικά αδυνάτων πολιτών της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

Τα ονόματα που προτείνονται είναι τα εξής:

1.    ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
2.    ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
3.    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
4.    ΤΟΥΣΟΥΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
5.    ΔΑΥΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6.    ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ
7.    ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
     Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών να αποφασίσει σχετικά.           

     Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του   Προέδρου και έλαβε υπόψη του  τις διατάξεις  της παρ.3 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 και της παρ.2(ιδ) του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 καθώς και το έγγραφο της  Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Υγείας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σερρών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών και τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Υγείας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σερρών, τη χορήγηση των διατακτικών σε οικονομικά αδύνατους συμπολίτες μας για αγορά τροφίμων κατά την εορτή των Χριστουγέννων, στους εξής επτά (7) οικονομικά αδύνατους  πολίτες της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών:

1. ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
4.ΤΟΥΣΟΥΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
5. ΔΑΥΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ
7. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
      
Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  9/2016
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

                          Ο Πρόεδρος   της                                            Τα Μέλη                                                                 
                Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων
                      Δήμου Σερρών                                          Παυλακάκης Ιωάννης
 
                       Τσίμας Θωμάς                                          Ζαμπούνης Χρήστος