ΟΠΑΚΠΑ – Ανάθεση εργασίας για την ανέλκυση υποβρυχίου συγκροτήματος

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την εργασία για την ανέλκυση του υποβρυχίου συγκροτήματος της γεώτρησης (142μ.) της κολυμβητικής δεξαμενής του κολυμβητηρίου Σερρών.

Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 02η-07-2019 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 – 2οςόροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Νομικό Πρόσωπο (αρμόδια: Σουργκούνη Αναστασία Πρ/νη Δ/νσης Δ/κών –Οικ/κών υπηρεσιών, τηλ.2321022487 εσωτ.3).