ΟΠΑΚΠΑ – Μίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου του Β΄ ΚΑΠΗ Σερρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σέρρες  16-11-  2016
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                            Αριθ. Πρωτ 2819
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ            

ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθ. 4/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.K.Π.Α.» του Δήμου Σερρών έχοντας υπόψη:


1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981. – ΦΕΚ 77Α/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».
3) Την  αριθμ. 148/2016   απόφαση  του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α Δήμου Σερρών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


               Δημόσιο Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου  μίσθωσης  και εκμετάλλευσης  του κυλικείου  του Β΄ ΚΑΠΗ Σερρών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φανερές και προφορικές προσφορές στα γραφεία της Διοίκησης του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» Δήμου Σερρών οδός Βενιζέλου 139, 2ος όροφος στις 29 Νοεμβρίου  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα  10.00 π.μ. με επαναληπτικό  (εάν χρειαστεί) στις 6 Δεκεμβρίου  2016 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και τόπο ενώπιον  της αρμόδιας επιτροπής.

Η διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών Βενιζέλου 139, 2ος όροφος.

Πληροφορίες: Καλλιγάρου Παναγιώτα, Τσαρδάκης Ιωάννης τηλ.: 2321022487 (εσωτ. 1) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ