ΚΕΔΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών και υποβολή κλειστών προσφορών, για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Πολιτείας των Ευχών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 20-12-2017 ΕΩΣ 03-01-2018» μέχρι του ποσού των εξήντα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ (68.962,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Ο διαγωνισμός  θα διενεργηθεί, από  την  ορισθείσα  επιτροπή διενέργειας  του  διαγωνισμού, την 14η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα δημοπρασιών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 2ος όροφος. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 13:00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επιχείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68900-10).