ΚΕΔΗΣ – Παροχή Υπηρεσιών για την Διαμόρφωση και Κατασκευή διακοσμητικών στοιχείων (πάνελ) του Χώρου της Πολιτείας των Ευχών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για την Διαμόρφωση και Κατασκευή διακοσμητικών στοιχείων (πάνελ) του Χώρου της Πολιτείας των Ευχών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.», μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) με το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την 21η Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 π.μ στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 3ος όροφος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 11:30 π.μ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επι-χείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68914).