ΚΕΔΗΣ – Ανάθεση σε αρχιμουσικό της λειτουργίας της φιλαρμονικής μπάντας και της παιδικής χορωδίας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως # 25.000,00€ # (είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών και με δυνατότητα παράτασης τριών (3) μηνών κατόπιν έγγραφης συμφωνίας και των δύο μερών.
Ισχύς προσφοράς: 3 μήνες
Τόπος διενέργειας: Γραφεία Κ.Ε.Δ.Η.Σ
Χρόνος διενέργειας: 28/09/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα : 12.00 π.μ.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: ΕΩΣ είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Προθεσμία υποβολής προσφορών: Το αργότερο μέχρι 28/09/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.
Κριτήριο αξιολόγησης: Η χαμηλότερη τιμή.
Έναρξη του έργου: Μετά την υπογραφή της σύμβασης.