ΚΕΔΗΣ – Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4» και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος  όροφος, 611 22, Σέρρες (Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Στρατουδάκη Νεκταρίας, τηλ. 23210 68915).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή την ανάρτησή της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.