Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για 12-11-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Σέρρες 12 Νοεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                          Αρ. Πρόσκλ.: 45
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών

Έχοντας υπόψη :

– τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3582/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,
– το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρων 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1, του ν. 4635/2019 δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης, και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατόπιν της ως άνω πρόσκλησης, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρώτη, μετά την λήψη των αποφάσεων, τακτική συνεδρίαση,
– την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., και
– την υπ’ αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ βαθμού ¨Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας¨,

– την υπ΄ αριθμ. 426/77233/13-11-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α., Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., ¨Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας¨, καθώς και
– την υπ’ αριθμ. 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών.

Με δεδομένο ότι οι εκδηλώσεις της Πολιτείας των Ευχών και των Επετειακών Εκδηλώσεων των 200 ετών από το 1821 πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2021 και με βάση το γεγονός ότι ήδη ακυρώθηκε η υπ΄ αρ. 94/2021 Απόφ. Δ/κού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΣ (μετά 30 ημερών από τη λήψη της) βάσει της οποίας ήδη ολοκληρώθηκε η Α’ φάση διαγωνιστικής διαδικασίας για την Πολιτεία των Ευχών.
Με γνώμονα τα παραπάνω πρέπει για να διεξαχθούν νέες διαγωνιστικές διαδικασίες που είναι χρονοβόρες, να ληφθούν νέες αποφάσεις των ανωτέρω οργάνων για τα ίδια θέματα. Σημειωτέον, ότι αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ. Σερρών περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού όπως η αρ. 150/2021 Α.Δ.Σ., που είχαν ληφθεί με την ίδια κατεπείγουσα διαδικασία και με πανομοιότυπη πρόσκληση συνεδρίασης, είχαν εγκριθεί από τον ελεγκτή νομιμότητας εδραιώνοντας έτσι την βεβαιότητα για το σύννομό της, σε όλες τις περιπτώσεις, παρόμοιας ακολουθηθείσας διαδικασίας.
Για τους ανωτέρω λόγους συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη για τη σύγκληση του Σώματος βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι», όπως εναρμονίζεται στις εγκυκλίους του ΥΠΕΣ 426/2020 και 643/2021 και τη λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος που αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη προκειμένου να καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθούν έγκαιρα οι εκδηλώσεις της Πολιτείας των Ευχών καθώς και των Επετειακών Εκδηλώσεων των 200 ετών από το 1821.

Σας προσκαλούμε στην 45η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 12 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, αφού εγκριθεί: α) το κατεπείγον της διαδικασίας, καθώς και β) ο κατεπείγον χαρακτήρας των θεμάτων αυτής: