Γνωστοποίηση ανακοίνωσης

Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών & Καθηµερινότητας Δήμου Σερρών κ. ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει των αριθµ. 770 & 903/2014 αποφάσεων ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την παρακάτω ανακοίνωση με Αρ. Πρ. 35160(95)/31-01-2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να λάβουν γνώση θέτοντας στη διάθεση τους κάθε περιβαλλοντική πληροφορία περί του µε αρ. Πρωτ.: 363/19-01-2017 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ.ΔΙ-ΠΕ & ΧΩ.ΣΧ.Κ.Μ., ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧ. που αφορά το φάκελο: Διαβίβαση φακέλου για την Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. πρωτ. 2802/8-4-15 Απόφασης Τροποποίησης /Επικαιροποίησης της υπ΄ αριθ. πρωτ. 8473/1-11-11 ΑΕΠΟ του “Κέντρου Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ)”, της εταιρείας “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε.” με διακριτικό τίτλο “ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.”, η οποία είναι εγκατεστημένη στο Ο.Τ. 11 της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών , Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία Α2 -Ομάδα 4η – Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών με Α/Α 01).