Γνωμοδότηση για χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων σε κατάστημα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.4555/2018, σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθμό 32/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σερρών, σύμφωνα με την οποία τα παρόντα μέλη του ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΑΝ ΘΕΤΙΚΑ σχετικά με το θέμα: “Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας STINGA NICOLETAS του PARASCHIV στην οδό Εξοχών 53 στις Σέρρες”, για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στην απόφαση Νο 32/2023 του Πρακτικού Νο14 της 14ης Τακτικής Συνεδρίασης δια ζώσης της 14/22-08-2023 του Συμβουλίου της Κοινότητας Σερρών.
Παρακαλούμε για τις περαιτέρω προβλεπόμενες ενέργειές σας, σύμφωνα με το νόμο

.32-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μ.Ο STINGA NIKOLETA