Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών

ΈΡΓΟ: «Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δήμου Σερρών»

Μέτρο 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ 2000-2006

 

Σκοπός του έργου:

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος από το Δήμο Σερρών.

Το ανωτέρω Σύστημα θα αποτελέσει την υποδομή για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου, καθώς και μελλοντικών εφαρμογών που θα καλύψουν ειδικές ανάγκες του Δήμου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 264.313€ και ανάδοχος εταιρεία ορίστηκε η

Π. ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ- Κ. ΛΙΟΔΑΚΗ Ο.Ε.

 

Η σκοπιμότητα του έργου:

Η σκοπιμότητα του έργου συνιστάται στα εξής:

  • Εισάγει το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον στις υπηρεσίες του Δήμου με τη χρήση των Τ.Π.Ε.
  • Θα υλοποιηθεί ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, το οποίο θα αποτελέσει ένα στρατηγικό εργασίας, σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για τον Δήμο, τη Δημόσια Διοίκηση και συνολικά τους εν δυνάμει Χρήστες (πολίτες- επιχειρήσεις)και μάλιστα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς (web).

 

 Τα αναμενόμενα αποτελέσματα συνίστανται στα εξής:

 

  • Θα διευρύνει την ανάπτυξη νέων έργων καθώς και την παροχή νέων υπηρεσιών, που σήμερα είναι αδύνατον να υλοποιηθούν, λόγω έλλειψης των αναγκαίων τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών
  • Θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη χρονική ελαχιστοποίηση διοικητικών διαδικασιών, τη βελτιστοποίηση των παρερχόμενων υπηρεσιών, την εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και την ελαχιστοποίηση επιβαρύνσεων στο περιβάλλον

Ωφελούμενοι εκτός από το προσωπικό του Δήμου είναι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις άλλα και οι φορείς του Νομού και η ευρύτερη Δημόσια Διοίκηση.

 

Το έργο αφορά στη δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Γ.Σ.Π- GIS) του Δήμου Σερρών για:

 

  • Τη διαχείριση των Χωροταξικών και Πολεοδομικών πληροφοριών του Δήμου
  • Τη διαχείριση των Τεχνικών και Κοινωνικών υποδομών του
  • Τη διαχείριση του στόλου οχημάτων του (απορριμματοφόρα και άλλα οχήματα της Δ/νσης Καθαριότητας, οχήματα τεχνικής υπηρεσίας, δημοτική συγκοινωνία κ.λ.π)
  • Τη διαχείριση των Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού

 

με στόχο αφ’ενός:

τη ριζική βελτίωση των μεθόδων και τρόπων λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου ψηφιακού εργασιακού περιβάλλοντος- με τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνιών- για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους,

αφετέρου:

το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π- GIS) του Δήμου να αποτελεί το ΄΄δίαυλο΄΄ επικοινωνίας και διάχυσης δεδομένων προς τους πολίτες/ τις επιχειρήσεις/ τους φορείς του Νομού και ευρύτερα τη δημόσια διοίκηση.